Özel Güvenliğin Tanımı

Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine “özel güvenlik” denir.

Özel Güvenliğin Amacı

Toplumsal düzenin korunması bakımından kanunlarımızla güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin tesisine yönelik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için yetkilendirilip görevli ve sorumlu kılınan özel güvenliğin amacı kamu düzeninin korunmasıdır.

5188 Sayılı Kanunun Amacı

1-Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmak,

2-Özel güvenlik alanındaki her tür faaliyeti, kayıt altına ve dolayısıyla denetim altına almak,

3-Ülkede istihdam alanı açılarak genç nüfusun bir kesimini çalışma hayatına kazandırmak,

4-Ekonomiye yeni girdiler katılarak devlete ek vergi geliri imkânı sağlamak,

5-Suç önleyici genel kolluk hizmetlerinde çalışanların yükü hafifletilerek asıl görevini daha iyi yapmasına imkân sağlamak,

6-Kamu güvenliği harcamalarının bütçedeki yükünü azaltmak,

7-Hayatın normal akışına ve kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamak şeklinde sayılabilir.